Technikum Analityczne

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk będzie (jest) przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
  • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
  • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych oraz wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych

Technik analityk może być zatrudniony w różnych działach przemysłu chemicznego m,in.: petrochemicznym, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków czystości i higienicznych, farb i lakierów.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska , a także naukowo-badawczych i innych.

Liczba miejsc— 24

Przedmioty rozszerzone-- język angielski

Zdobywane kwalifikacje zawodowe

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i pobierania próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe będą prowadzone w laboratoriach chemicznych bioanalitycznych, mikrobiologicznych lub środowiskowych. Istnieje możliwość odbywania praktyk zagranicznych np. w programie ERASMUS