Dokumenty

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Statut - ZST

Statut - liceum

Statut - technikum

Statut - branżowa szkoła I stopnia

Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (patrz Statut)

Wymagania edukacyjne

 

Przedmioty ogólnokształcące
Przedmioty zawodowe
Przedmioty teoretyczne
Technik analityk Technik informatyk Technik ochrony środowiska

 

Technik pojazdów samochodowych
Szkoła branżowa Przedmioty wspólne
Przedmioty praktyczne

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wychowawcy klas

Podręczniki szkolne 2021/2022

Szkolny zestaw programów nauczania - liceum

Szkolny zestaw programów nauczania - technikum

Szkolny zestaw programów nauczania - szkoła Branżowa