Ułatwienia dostępu

Moja opowieść o św. Mikołaju

czwartek, 2 listopada 2017
Marcin Żyliński

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do udziału w II edycji konkursu literackiego „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”.

Szanowni Państwo, mamy w Kole wyjątkową placówkę, która nosi imię Świętego Mikołaja. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, bo o nim tu mowa, co roku ogłasza konkurs literacki na opowiadanie o swoim patronie.

Założenia organizacyjne:

 • prace można nadsyłać w kategoriach: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7 szkół podstawowych i gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dorośli,
 • uczestnik konkursu ma prawo do złożenia jednego, autorskiego opowiadania nawiązującego do tematu „Moja opowieść o Świętym Mikołaju” (długość od 5 000 do 10 000 znaków ze spacjami); praca nie może być wcześniej publikowana lub nagradzana w innych konkursach (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • uczestnik konkursu powinien przygotować trzy koperty: kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze oznaczone godłem (pseudonimem autora np. „Tulipan”): w jednej kopercie powinien znaleźć się wydruk pracy (na papierze) podpisany godłem; w drugiej należy umieścić płytę CD z pracą oraz dane osobowe autora na papierze: imię i nazwisko autora; godło (pseudonim); telefon kontaktowy; adres zamieszkania,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach (katalogach, czasopismach, antologiach) i na stronach internetowych organizatorów bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,
 • organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem Konkurs literacki – „Moja opowieść o świętym Mikołaju” do 8 grudnia 2017 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
  o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa,
 • organizatorzy określają termin i miejsce obrad komisji; decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z kategorii; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą pocztową na adres znajdujący się w jednej z mniejszych kopert,
 • wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl, www.soswkolo.szkolnastrona.pl,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów i znajdą godne miejsce w Izbie Patrona istniejącej w SOSW w Kole,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
 • opiekun konkursu ze strony SOSW w Kole są: Anna Jachnik, Krystyna Wasilewska, kontakt: 885 733 022,
 • opiekunami konkursu ze strony PiMBP w Kole są: Aleksandra Kowalska i Anna Pietruszka, kontakt: 63 21 78 005,
 • patronat honorowy nad konkursem sprawuje: Starosta Powiatu Kolskiego; patronat medialny: Telewizja Kablowa SM Koło; portale: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka